تزریق ۱۲ میلیون دالر به بازار از سوی د افغانستان بانک

by Wadsam | April 25, 2022 11:40 AM

د افغانستان بانک (بانک مرکزی) اعلام نمود که به منظور ثبات نرخ پول افغانی در بازار های کشور، نزدیک به ۱۲ میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌گذارد.

طی یک ماه گذشته این چندمین بار است که بانک مرکزی بمنظور افزایش نرخ افغانی و نیز کاهش قیمت مواد اولیه یک مقدار دالر را در بازار تزریق میکند.

اقتصاددانان به این باورند که لیلام دالر در بازار موقتاً می‌تواند ثبات پول افغانی را در بازار های کشور حفظ کند نه در طولانی مدت؛ حکومت مکلف است تا برای ثبات پول افغانی سطح صادرات خود را افزایش دهد.

این در حالیست که اخیراً سرمفتش ویژه ایالات متحد امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام نمود که میزان واردات افغانستان در اواخر سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ میلیارد دالر کاهش یافت و میزان صادرت نیز یک پنجم مجموعه واردات تخمین شده است.

این اداره در صفحه تویتر خود نوشته است، خلاء عظیم که در قسمت واردات و صادرت افغانستان وجود دارد، سبب ایجاد بیلانس تجاری منفی در این کشور گردیده اس

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%db%b1%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%af-%d8%a7/