ترویج تولید زمستانی سبزیجات ولایات شمال شرقی

by Wadsam | March 12, 2014 2:57 AM

kitchen gardening[1]پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت جهت ترویج تولید سبزیجات در فصل زمستان ایجاد باغچه های خانگی (Kitchen Gardening) را در ولایات شمال شرقی کشور آغاز نموده است.

ایجاد باغچه های خانگی یکی از مهم ترین بخش فعالیت های پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) بحساب میرود که در برخی از ولسوالی های ولایات کندز، بغلان، تخار وبدخشان در حال تطبیق میباشد.

مسولین وزارت زراعت میگوید: “هدف اصلی ایجاد باغچه های خانگی و سبزخانه ها افزایش دسترسی خانم ها به کار های اجتماعی، کاهش سوء تغذی و تأمين دسترسی مردم به سبزیجات در فصل زمستان میباشد.”

در چوکات برنامه یاد شده، در چهار ولایت مربوطه برای۱۸۰۰ دهقان زن در مورد ایجاد و استفاده از باغچه های خانگی و تونل پلاستیکی آموزش داده شده است و همچنان 16 نوع تخم سبزیجات به شمول بامیه، پیاز، بادرنگ، فاصلیه، ملی سفید، کرم، بادنجان سیاه، پالک، زردک، گشنیز، تراتیزک، کدوی تابستانی، ملی سرخک، گندنه، سیر و رومی، وسایل زراعتی و 93 پایه تونیل های پلاستیکی برای کشت سبزیجات در فصل زمستان را به شکل ترویجی توزیع نموده است.

قابل یادوری است که حاصلات بدست آمده از باغچه های خانگی در بازارهای محلی به فروش می رسند و پول آن جهت تأمین ضروریات خانواده ها به مصرف خواهد رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/kitchen-gardening.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%85/