ترمیم و توسعه 307 پروژه انکشافی برنامه حفظ و مراقبت در ولایت غور

by Abdullah Atayi | November 1, 2016 9:24 AM

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت غور می‌گوید که تا اکنون کار بالای 307 پروژه انشکافی که نیاز به ترمیم و توسعه داشتند به هزینه بیش از 131 ملیون و 558 هزار افغانی از طریق برنامه حفظ و مراقبت در آن ولایت آغاز گردیده و کار بالای آن عملاً جریان دارد .

پروژه‌های ياد شده شامل  ترمیم و پاک کاری کانال های آبیاری، سربندها، ذخایر آب زراعتی، ‌شبکه های آبیاری، ترمیم و جغل اندازی سرکها،‌ پلچکها، معابر سطحی، دیوارهای محافظوی،  ترمیم و تمدید شبکه های آبرسانی، چاه های آب آشامیدنی و ترمیم برقهای آبی کوچک  می باشند قابل ذکر است که برای 42635  تن شغل موقت ایجاد گردیده و بعد از تکمیلی پروژه ها بیش از (78002) فامیل از آن مستفید خواهند شد.

قابل ذکر است که برنامه وجه نقدی حفظ و مراقبت از طریق 335 شورا در دو ولسوالی چغچران و دولینه ولایت غور مبلغ ( 168 ملیون و 460 هزار افغانی را برای ترمیم و بازسازی 422 پروژه هزینه نموده که الی اخیر ماه قوس سال جاری تماتم این پروژه ها تکمیل  و بهره برداری سپرده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-307-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81/