ترتیب و تایید اهداف توسعه پایدار منحیث آجندای توسعه جهانی برای پانزده سال آینده

by Abdullah Atayi | April 19, 2017 9:22 AM

با به پایان رسیدن میعاد زمانی برای تطبیق اهداف توسعه هزاره، اهداف توسعه پایدار منحیث آجندای توسعه جهانی برای پانزده سال آینده ترتیب و مورد تایید کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است که این اهداف شامل 17 هدف، 169 هدف خاص یا تارگیت و 2017 شاخص می باشد.

اطاق تجارت بین المللی، تطبیق آجندای توسعه پایدار و رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را گام موثر در راستای انکشاف تجارت و سرمایه گذری می داند که رسیدن به این اهداف، فرصت اقتصادی به ارزش حد اقل 12 تریلیون دالر برای سکتور خصوصی الی سال 2030 فراهم خواهد ساخت.

هیئت رهبری اتاق تجارت بین المللی در افغانستان امروز طی محفلی که به همین منظور دایر گردیده بود، گفت که اطاق تجارت بین المللی منحیث نماینده جهانی متشبثین خصوصی در طول دو سال مذاکرات، پیشنهادات سکتور خصوصی را در مورد اهداف توسعه پایدار به رهبری سازمان مللل متحد شریک نموده است و از همکاری رهبری آن سازمان در جهت در نطر گرفتن آن نظریات اظهار قدر داری می نماید.

هیئت رهبری اتاق تجارت بین المللی در افغانستان افزود:”یقین داریم که متشبثین خصوصی از ایجاد فضای مشارکت جدید استقبال نموده و متعهد است تا در قسمت فراهم سازی منابع، تخصص و نوآوری در تکنالوژی مورد نیاز، با آنها نمکاری نمایند.”

به گفته آنان، اهداف توسعه پایدار مهمترین آجندای انکشافی کشور، برای یک و نیم دهه آینده تاثیرات قابل ملاحظه بالای زنده گی افغان ها خواهد گذاشت.

اهداف توسعه پایدار قرار ذیل می باشند:

 1. پایان فقر
 2. امنیت غذای و تغذیه سالم
 3. سلامتی مطلوب
 4. کیفیت آموزش
 5. برابری جنسی
 6. آب سالم و بهداشت
 7. انرژی ارزان و تجدید پذیر
 8. کار و اقتصاد خوب
 9. زیر ساخت های خوب و نو آوری
 10. کاهش نابراری
 11. شهرها و جوامع پایدار
 12. استفاده امن از منابع
 13. اقدام درباره ی آب و هوا
 14. اقیانوسهای پایدار
 15. استفاده پایدار از زمین
 16. صلح و عدالت
 17. همکاری ها در توسعه گادار

سطح زندگی مردم بطور مستقیم منوط به موفقیت در راستای تطبیق این اهداف می باشد که به هر آندازه در تطبیق این اهداف موفقتر عمل شود، به همان اندازه به زندگی مرفع و بهتر دست خواهیم یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%ad%db%8c%d8%ab/