تدوير وركشاپ آموزشي برای مسوولین مکاتب زراعت

by Wadsam | October 26, 2014 9:11 AM

برای استادان و معاونین لیسه های تخنیکی وزراعت ۹ ولایت شمال شرقی کشور به شمول ولایت بلخ ورکشاپ دو روزه تحت نظارت و ارزیابی در هوتل برگ سبز شهر مزار شریف ولایت بلخ دایر گردید.Workshop_Peace_Education_Curriculum_MoE[1]

در محفلی که بدین مناسبت تدویر گردیده بود رئیس معارف آنولایت طی سخنانش اشترا ک کننده گان ورکشاپ را متوجه مسوولیت و وظایف شان نموده واز اشتراک کننده گان ورکشاپ خواستار گردید مسایل که در ورکشاپ مطرح می گردد به وجه احسن انرا در مکاتب شان عملی نماید.

در این ورکشاپ دو روزه كه به همکاری ریاست معارف وکمک مالی دفتر(TIN) انسان در غربت براه انداخته شده به تعداد ۴۰ تن از استادان ومعاونین مکاتب تخنیکی وزراعت 9 ولایت شمال شرقی کشور اشتراک دارند.

گفتنی است که دایر شدن همچوسمینارها دربلند بردن سطح اگاهی واشنایی معلمین ومسوولین معارف باشیوه های جدید تدریس موثرواقع می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/Workshop_Peace_Education_Curriculum_MoE.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%aa/