English | دری

تدوير برنامه آموزشي براي زنان زراعت پيشه

تدوير برنامه آموزشي براي زنان زراعت پيشه

zanan dehqan600f3cba482-f905-4e52-815e-ce81e60e5e35محفل آموزشی برای یکصد تن سرگروپ های دهاقین زن نواحی هفتم، هشتم، دهم شهر کابل و ولسوالی استالف به اشتراک آقا محمد معاون سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد ، روئسای مربوطه وزارت زراعت، رئیس پلان وپالیسی وزارت امور زنان وجمعی کثیری از مسئولین سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و وزارت زراعت درمرکز انتقال تکنالوژی و آموزشی زنان دایر گردید.
در محفل ابتداء محترمه نذیره “رحمن ” رئیس افتصاد خانوادۀ وزارت زراعت، روی توانائی های کاری زنان زراعت پیشه ونقش بارز آنان به خاطر بهبود اقتصاد خانواده های شان صحبت نمود.
متعاقباًمحترم محمد آقا معاون سازمان خوراکه وزارعت ملل متحد، محترمه محبوبه “ابوی” مدیر تقویت رول زنان در انکشاف زراعت، محترم انجنیر محمد اسلم مسئول ارتقای ظرفیت سازمان خوراکه و زارعت ملل متحد ومحترم خادم حسین “همدم ” یکتن از متخصصین پروژه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت باالترتیب صحبت نموده ونقش زنان زراعت پیشه را در تأمین مصئونیت غذایی، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها وتقویت امور زراعت ممد وارزنده تلقی نموده، از فعالیت ها واقدامات خوب آنها قدر دانی نمودند .
ضمن این محفل طریقه فنی نهال شانی از طرف مسئولین پروژ ه ملی باغداری ومالداری به زنان زراعت پیشه آموزش داده شد وآنها بعد از آموختن طریفه های فنی، یک مقدار نهال های مثمر را در ساحۀ مرکز انتقال تکنالوژی و آموزشی زنان واقع فارم بادام باغ غرس نمودند .
در اخیر محفل تحایفی شامل ابزار ووسایل زراعتی ونهال های مثمر که از طرف پروژه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت و سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد تهیه دیده شده بود برای زنان زراعت پیشه نواحی هفتم ، هشتم، دهم وولسوالی استالف نیز اهدأ گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*