تخریب یک کارخانه تولید هرویین در ولایت ننگرهار

by Abdullah Atayi | May 28, 2017 4:10 AM

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار گفته است که یک کارخانه تولید هرویین تخریب گردیده و ۶ هزار کیلوگرام انواع مواد مخدر نیز کشف شده است.

به گفته آنان، از این کارخانه تولید هرویین، ۴٧۵٠ کیلوگرام مورفین، ۵٠٠ کیلوگرام چونه و ۴٠٠ کیلوگرام نوشادر کشف و بعد از نمونه برداری آتش زده شد.

قابل ذکر است که پولیس مبارزه با مواد مخدر همچنین می گوید که تمامی وسایل و تجهیزات این کارخانه نیز از بین برده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/