تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه ای به منظور بحث روی تطبیق پلان های شهری دایر گردید

by Shahwali Sadiq | May 5, 2015 7:34 AM

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی  تطبیق پلان های شهری، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه که در آن سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، مسئولین شاروالی کابل و نماینده گان موسسه هبیتات نیز حضور داشتند، در مورد تطبیق پلان شهری کابل و مشکلات فرا راه آن و همچنان خدمات شهری و انسجام بهتر شاروالی کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که برای ارایه خدمات بهتر به مردم افغانستان، شهر ها و ولسوالی های کشور به پنج کتگوری یعنی شهر های بزرگ، ولسوالی های اقمار شهری، ولسوالی های در امتداد شاهراه ها، ولسوالی های دارای منابع طبیعی و ولسوالی های سرحدی، تقسیم شده است.

رئیس جمهور کشور دیدگاه خود را در رابطه به انکشاف شهر کابل، احداث و اسفالت جاده ها، حفظ محیط زیست، ازدیاد ساحه سبز، انتقال دوایر دولتی در یک مکان مشخص و تنظیم ترانسپورت شهری بیان کرد.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه شهر کابل به مشکلات زیادی مواجه است، گفت که شاروالی کابل باید بخاطر ارایه خدمات بهتر به شهریان کابل دوباره انسجام یابد و مردم شهر کابل بخاطر تطبیق پلان های شهری و خدمات بهتر به آنان با نهاد های مربوطه همکاری نمایند.

در این جلسه فیصله صورت گرفت تا به منظور تطبیق پلان های شهری و ارایه خدمات بهتر به شهریان کابل، یک گروپ کاری را ایجاد گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8/