English | دری

تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات در کابل

تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات در کابل

افغانستان یک کشور دارای فرهنگ و تاریخ غنی اما از نظر اقتصادی ضعیف و محاط به خشکه بوده ودر معرض حوادث طبیعی و بشری قرار دارد و یکی از آسیب پذیرترین کشورها از نقطه نظر حوادث طبیعی بشمار میرود و در سطح جهان افغانستان در ردیف پانزدهم در فهرست۲۰۱۱ خطر جهانی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۲، این کشور در ردیف چهارم از لحاظ اسیب پذیری ناشی از حوادث و بروز حوادث طبیعی در سطح آسیا قرار گرفت. حوادث طبیعی همه ساله در افغانستان رخ میدهند که باعث تلفات جانی و مالی گردیده و سبب معلولیت تعداد از مردم جامعه میگردد.akdn

در ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۳ ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان (ANDMA) در همکاری باهمکاران بین المللی مانند ادارۀ کمک های بشری فوکس، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، حمایه اطفال ، و دیگر ادراات همکار، روز بین المللی کاهش خطرات حوادث را در افغانستان برگزار نمودند که امسال تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات حوادث تحت شعار «حوادث و معلولیت» در سطح جهان و افغانستان صورت پذیرفت که در مجموع ادارات ملل متحد ،‌ نهاد های بین المللی ، انجوها ، نهادهای جامعه مدنی ، ادارات ذیربط در امور معلولین و معیوبین و تعداد کثیری از افراد دارای معلولیت اشتراک ورزیده بودند.
هدف از از برگزاری تجلیل از روز بین المللی کاهش خطراث حوادث دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطرات حوادث (UNISDR) همانا ترویج اهمیت کاهش خطرات حوادث و بالا بردن سطح آگهی به خصوص از مسائل که افراد معلول با آنها در رابطه با حوادث مواجه هستند، می باشد.

در گذشته کار های قابل توجهی در ساحۀ آمادگی در مقابل حوادث و مدیریت خطرات حوادث انجام پذیرفته است ولی نیازهای افراد دارای معلولیت انطوری که ضرورت محسوس بود در نظر گرفته نشده است. تجارب عمومی نشان می دهد که به دلیل عدم آماده آماده گی مناسب و برنامه ریزی و همچنین امکانات و خدمات غیر قابل دسترس، افراد دارای معلولیت بیشتر احتمال دارند در هنگام تخلیه در مواقع اضطراری و بروزحوادث انچنان که باید برای شان توجه صورت گیرد عملی نگردیده که این وضعیت عمدتاً به دلیل عدم گنجانیدن همه جانبه موضوع افراد دارای معلولیت و نمایندگان شان در برنامه ریزی کاهش خطرات حوادث به سطح جامعه و ملی و نیز در چارچوب های بین المللی، رخ میدهد.

بزرگداشت از روز بین المللی کاهش خطرات حوادث در کابل توسط رئیس عمومی ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان محترم داکتر محمد دائم کاکر، آغاز گردید. آقای کاکر ابراز نمودند : درحالی که پاسخ به حوادث یکی از اولویت ها بشمار میرود ، ضمناً در این کار در دراز مدت نیاز به سرمایه گذاری در خصوص آمادگی برای مقابله با حوادث و مسیر دهی برنامه های کاهش خطرات حوادث بوده و میباشد. نمایندۀ معاونیت دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث نیز طی پیام خطاب به اشتراک کنندگان تأکید داشتند که تمام ادرات ذیربط در امور مربوط به مدیریت حوادث در کشور باید در برنامه های کاهش خطرات حوادث موضوع افراد دارای معلولیت را شامل نموده و در نظر گیرند.

آقای مارک باودن هماهنگ کنندۀ کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در سخنرانی خود فرا خواند که تمام افراد دارای معلولیت به عنوان اعضای کامل جامعه تلقی گردیده و حق مساوی را دارا هستند. آقای باودن افزود که فقر خود عاملیست که بر اسیب پذیری افراد دارای معلولیت میافزاید و بنابراین کارهای بیشتری باید به منظور کاهش فقرانجام شود و مدیریت حوادث نیز در مرکز تلاش های بازسازی قرار گیرد.
سفیر شبکه آنکشافی آغاخان (AKDN) در افغانستان، خانم نور جهان موانی، نیز در این مراسم سخنرانی نموده و تأکید نمود که کاهش خطرات حوادث باید در برنامه ریزی سکتوری گنجانیده شود و به ویژه در گنجاندن بخش بسیار آسیب پذیر جامعه مانند زنان، افراد فوق العاده فقیر، افراد دارای معلولیت و کودکان توجه مبذول گردد.
خانم موانی ازفعالیت های کاهش خطرات حوادث ادارۀ کمک های بشری فوکس در افغانستان که در هم اهنگی کامل با اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث و سایر نهاد های ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام داده اند یاد اور گردید و بر انسجام و هم اهنگی بیشتر آن تاکید ورزید.

جناب شان به نمایندگی از جامعه بین المللی تعهد نمودند تا در امور مربوط به مدیریت کاهش خطرات حوادث در افغانستان همکار خواهند بود و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت حمایت و فراهم اوری زمینه های کاری و انکشافی برای ادارات بین المللی که در امر انکشاف و کمک به اسیب دیده گان ناشی از حوادث طبیعی فعالیت دارند ابراز تشکری نمودند.

این رویداد طی ورکشاپ برای بررسی آنچه که در زمینه تا کنون انجام شده است و آنچه که باید در آینده انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت در قبل، جریان و بعد از حادثه در نظرگرفته شده اند، ادامه پیدا نمود که در نتیجه کار گروپی به سلسله توصیه ها و اعلامیه تعهد گردید که بعد از دریافت نظریات همه گانی موضوع معلولیت در تمام برنامه های کاهش خطرات حوادث و برنامه های انکشافی، تضمین شود. این اعلامیه توسط داکتر محمد دائم کاکر به نمایندگی از همه شرکت کنندگان و ادارات حضور یافته، اعلام گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*