تجار افغان به ارزش بیش از ۸ میلیون دالر معاملات تجارتی را در گلفود امضاء نمودند

by Wadsam | March 2, 2014 9:22 AM

almond buyer[1]کمپنی های افغانی در جریان ۵ روز نمایشگاه گلفود در دوبی قرارداد های را با ارزش بیش از ۸ میلیون دالر -امریکایی با مشتریان بین المللی بخاطر محصولات با کیفیت افغانستان امضاء نمودند.

نمایشگاه گلفود از تاریخ23 الی27 ماه فبروری در مرکز جهانی تجارتی دوبی برگزار گردید. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه سالانۀ مواد خوراکی جهان میباشد که در آن 4500 نمایش دهنده و دههاهزار مشتری و بیننده گان اشتراک مینمایند.

21 تجار افغانی که تقریباً نصف آن را زنان تجار تشکیل میداد، انار، جوس ، سیب، زعفران، میوه جات خشک، و خسته جات را در این محفل به نمایش گذاشتند .وارد کننده گان از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، هسپانیه، مالیزیا، چین، ترکیه، هندوستان، بحرین و ایالات متحدۀامریکا قرارداد های را با ارزش بیش از ۸ میلیون دالر برای انجیر، جلغوزه، کشته، چهارمغز، بادام، جوس، و زعفران افغانی امضا نمودند. تجار افغانی این گونه معاملات تجارتی را با ارزش 2.3 میلیون دالر امریکایی در نمایشگاه گلفود سال2013 امضاء نموده بودند.

تشبثات زراعتی افغانی به حمایت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در نمایشگاه گلفود اشتراک مینمایند. ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در سال جاری غرفۀ نمایشگاه تولیدات افغانستان را کرایه و دیزاین نموده، مواد ترویج دهنده را توسعه داده و با تجار درگفتگو های معاملات تجارتی کمک نمود. محصولات زراعتی بشمول میوه جات تازه و خشک و خسته جات یک بر سه حصۀ صادرات افغانستان را در سال 2013 تشکیل داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/almond-buyer.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1/