تاسیس يك فارم پرورش ماهى در لوگر

by Muheb Ibrahimkhail | June 30, 2019 10:20 PM

 مسوولان وزارت زراعت آبيارى و مالدارى افغانستان از آغاز فعاليت يك فارم پرورش ماهى در لوگر خبر ميدهند. اين فارم به ارزش ١،٥ ميليون افغانى تأسيس شده كه در آن ماهى هاى آب گرم پرورش و نگهدارى ميشوند.

 با اين حال، قرار است براى نخستين بار در كشور كار نسل گيرى و نگهدارى ماهى در كشت زارهاى شالى نيز آغاز شود كه هم براى مردم محل و هم براى ايكوسيستم سومند واقع خواهد شد.

 مسوولان همچنان علاوه نمودند كه ميزان نسل گيرى از اين فارم سالانه به ٤٠٠ هزار تُن ماهى ميرسد و اين رقم در سال هاى آينده به دو برابر افزايش خواهد يافت .

 در همين حال وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى از همكارى همه جانبه در اين بخش خبر ميدهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%8a%d9%83-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1/