تائید توزیع زمین برای 35 شرکت در پارک های صنعتی کشور

by Abdullah Atayi | December 22, 2015 11:23 AM

در جلسه کمیسیون عالی سرمایه گذاری به ریاست همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و با اشتراک اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری، روی مسایل مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری و توزیع زمین برای 35 شرکت واجد شرایط در پارک های صنعتی دشت پیرکه ولایت غزنی، امیرعلیشیرنوایی ولایت بلخ، ولایت کندهار ولایت ننگرهار بحث صورت گفت.

در این نشست در رابطه به وضعیت پارکهای صنعتی کشور و شاخص ها و ساختار توزیع زمین در پارک های صنعتی، مراحل طرح و دیزاین انجنیری، احداث تاسیسات و زیر بنا ها و مطالعات امکان سنجی احداث پارکهای صنعتی از جانب اداره حمایه  سرمایه گذاری  به کمیسیون عالی سرمایه گذاری معلومات همه جانبه ارایه گردید که مورد تایید کمیسون قرار گرفت .

کمیسیون عالی سرمایه گذاری توزیع زمین به 35 شرکت در پارک های یاد شده را تائید نموده و اداره حمایه سرمایه گذاری در رابطه به توزیع نمرات زمین در پارک های صنعتی جهت ایجاد کمیته با صلاحیت مبنی بر استرداد نمرات غیر فعال پارکهای صنعتی و توزیع آن به صنعتکاران واقعی از جانب کمیسیون مورد تایید قرار گرفت .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-35-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c/