English | دری

بیش از 1200 تن مامورین ملکی تصدیقنامۀ کار اداری را در کندز دریافت نمودند

بیش از 1200 تن مامورین ملکی تصدیقنامۀ کار اداری را در کندز دریافت نمودند

20131204_CSC_KDZبه تعداد ۱۲۹۳ تن کارمندان ملکی مربوط ۱۶ ریاست وزارتهای مختلف و اعضای شورای ولایتی در کندز یک کورس دوازده ماه را که از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) براه انداخته شده بود موفقانه سپری نمودند. اشتراک کنندگان کورس در عرصه های مختلف رهنمایی شدند: منجمنت اداری، منجمنت منابع بشری، منجمنت مالی و تدارکات. با تربیۀ کارمندان ملکی از لحاظ طرزالعملهای اساسی اداری و منجمنت، حکومت ولایتی در کندز می تواند خدمات خویش را برای باشندگان آن ولایت بهبود بخشد.

محترمه بادل بی بی رئیس امور زنان و اشتراک کننده این کورس به تقدیر از این برنامه گفت :از دستاورد های خویش افتخار و از دولت فدرالی آلمان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای برگزاری این برنامه سپاسگذاری میکنم.

این کورس راهنمایی اداری جز یک پروژۀ وسیعتر دربارۀ توزیع تجهیزات دفتری و فراهم ساختن آموزش برای 41 ریاست مربوطه می باشد. این کورسهای آموزشی به اشتراک کنندگان شیوۀ استفاده درست از تجهیزات دفتری و دانش اساسی سیستمهای مدیریت را آموختاند .کارمندان ملکی و اعضای شورای ولایتی با داشتن درک عمیقتر از طرزالعملهای اداری اکنون که در زمینۀ ادای وظایف و مسئولیت های خویش بهتر مجهز شده اند. حکومت ولایتی با داشتن پرسونل شایسته و زیربنای جدید می تواند برای 978200 تن باشندۀ ولایت کندز خدمات را به وجه بهتر انجام دهد.

در ماه می سال 2011 کمیتۀ انکشاف ولایتی (PDC) کندز برنامۀ مذکور را به تصویب رسانیده کمیسیون مذکور ره موظف به پیشبرد این کورس آموزشی نمود. .این پروژه به حمایت صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) کندز که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود, تحقق پذیرفت.                                                                                                                                            ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH امور آن صندوق وجهی را به عنوان بخشی از همکاری آلمان به افغانستان تحقق می بخشد. این صندوق اولویتهای انکشافی شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها در شش ولایت شمالی افغانستان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن همانا ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تحکیم نهادهای دولتی افغانستان در اطراف کشور و رشد شفافیت و شمولسازی مردم است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*