بیش از ۴۰ خانواده بی جاشده در ولایت ارزگان از طرف موسسات WFP وNRC کمک شدند

by Shahwali Sadiq | June 30, 2015 8:42 AM

برمبنای معلومات عبدالقهار آمر امور مهاجرین و لایت ارزگان ۴۴ فامیل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ به اثر نا امنی از ولسوالی های خاص ارزگان ، شهید حساس ودهراود ، به ترینکوت مرکز این ولایت بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که تحت نظارت این اداره ، برای هر فامیل بی جاشده از طرف موسسه NRC مبلغ ۶۰۰۰ افغانی و از طرف WFP برای هریک از خانواده های یاد شده ،۱۵۰کیلو گرام گندم ، ۱۵کیلو گرام روغن ، ۱۰ کیلو گرام دال ، ۱ کیلو گرام نمک و یک کارتن بسکیت مساعدت شده است .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%da%af/