بیست ویک پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت ارزگان به بهره برداری سپرده شد

by Wadsam | January 27, 2015 1:28 PM

کار بیست و یک پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی در (۱۷) قریه ولسوالی های ترینکوټ، دهراوود، شهیدحساس، ګزاب وچوره ولایت ارزګان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

پروژه های متذکره شامل اعمار (۱) تعمیر مرکز اجتماعی ، دیوار استنادی بطول (۱۵۴) متر، دیوار محافظوی بطول (۱۲۷۸) متر، کانال آبیاری بطول(۷۴۸) متر، احداث(۱.۵) کیلومتر سرک ، (۲۰) پلچک وحفر (۲۶) حلقه چاه نیمه عمیق میباشد که با ده فیصد سهم مردم به هزینه بیش از (۲۵) ملیون و (۷۰۰) هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی کار آن تکمیل و (۳۷۹۸) خانواده از مزایان آن مستفید گردیدند.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت ارزگان مبلغ (۱۶۰۵۴۰۱۸۲۸) افغانی را درتطبیق (۵۴۷) پروژه عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/