English | دری

به مساعدت آلمان سنگ بنای مرکز آموزشی زنان و بازار محصولات زنان در فیض آباد نهاده شد

به مساعدت آلمان سنگ بنای مرکز آموزشی زنان و بازار محصولات زنان در فیض آباد نهاده شد

زنان در بدخشان به زودی از تسهیلات بهتر آموزشی و امکانات بهتر کار از طریق اعمار یک مرکز آموزشی جدید و یک بازار محصولات زنان در فیض آباد مستفید خواهند شد. عمارات جدیدکهبه مصرف۲۴ میلیون افغانی از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل میشود بخشی از ابتکار جدید انکشاف ظرفیت برای زنان در ولایت بدخشان بشمار می آید. 140714_RCDF_WTCWM_DoWA_BDK

ریاست امور زنان ولایت بدخشان و مقام ولایت بدخشان تهدابگذاری یک مرکز آموزشی جدید زنان و یک بازار محصولات زنان در فیض آباد را طی مراسمی روز دو شنبه تجلیلنمودند. این مرکز آموزشی به ریاست امور زنان و ادارات دیگر ذیربط دولتی امکان خواهد داد تا تساوی جنسیت را به وجه بهتر رشد دهند، به امور زنان به مثابۀ موضوع همه شمول در مسایل عدیدۀ انکشافی در بدخشان رسیدگی نمایند و به پیشتازان زنان اقدامات مورد نیاز ظرفیت سازی را فراهم سازند. مسایلی چون آگاهی حقوقی، خشونت علیه زنان، حقوق زنان، زبان انگلیسی، مهارتهای کمپیوتر و منجمنت و امور صحی در محراق توجه این مرکز آموزشی قرارخواهدداشت. بازار محصولات زنان که در پهلوی این مرکز اعمار خواهد شد به زنان محلی امکان خواهدداد تا محصولات و خدمات خویش را در فیض آباد بفروش برسانند. آنها از دسترسی بهتر مارکیت مستفید خواهند شد و به ایجاد محلات کار در محل کمک خواهد کرد.

در ماههای آینده متشبثین اناث در عرصۀ انکشاف پلانهای تجاری خویش آموزش و مشوره دریافت خواهند کرد. به آنها از طریق اتخاذ اقدامات متنوع ظرفیت سازی مساعدت خواهد شد تا بتوانند پس از تکمیل عمارتهای مرکز آموزشی و مارکیت محصولات زنان، از این فرصت جدید بهره مند شوند. علاوه برآن، پروژه های ساختمانی مذکور به زنان و مردان در این ولایت امکان خواهد داد تا به خدمات ادارات دولتی در ولایت مذکور دسترسی داشته باشند و از حقوق و مسئولیتهای شان در جامعه آگاه شوند. این پروژه ها به تحکیم ظرفیت زنان و مردان در این ولایت و بهبود فرصتهای اشتغال در بازار کمک خواهد کرد.

محترم دوکتور شاولی الله، والی بدخشان، محترم عبدالغفور فروغ رئیس امور مالی ولایت بدخشان و محترمه ذوفنون حسام نتیق، رئیس امور زنان در ولایت بدخشان همراه با صد تن نمایندگان ریاستهای مختلف دولتی بدخشان، فعالین زنان و متشبثین اناث، رهبران محلی، موسپیدان و رهبران دینی در مراسم مذکور اشتراک ورزیده بودند. محترم دوکتور فرانگ پول، کمیشنر انکشافی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به نمایندگی از ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان نیز در این مراسم سهم داشت.

پروژه های ساختمانی مرکز آموزشی زنان و بازار محصولات زنان برای بار نخست در سال ۲۰۰۶ توسط ریاست امور زنان در همکاری نزدیک با مقام ولایت بدخشان در فیض آباد طرحریزی گردید. در سال ۲۰۱۱ به این طرح اولویت داده شد و کمیتۀ انکشافی ولایتی (PDC) تصمیم اعمار عمارت را اتخاذ نمود. آن ریاست تطبیق این پروژه را به حمایت صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) و تمویل وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) آغاز نمود. مرکز آموزشی زنان و بازار محصولات زنان جز یک ابتکار اولویتی به منظور ظرفیت سازی برای زنان و رسیدگی به پروبلمهای آنها در سطوح ولایتی و ولسوالی بشمار می آید که ظرفیت سازی را به منظور ارتقای سطح محصولات داخلی و امکانات اشتغال برای زنان و مردان در فیض آباد و در ۲۷ ولسوالی ولایت بدخشان فراهم می سازد.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) کهجزادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHپیشبرده می شود. این صندوق درشش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالی ها مطابق به اولویتهای انکشافی شان موردحمایت قرارداده و درعین زمان کورسهای آموزشی وبرنامه های راهنمایی ر ابرای مأمورین ملکی دایرمی نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور باداشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی،تقویت نهاد های دولتی افغانستان درولایات وولسوالی ها ورشدشفافیت وشمولسازی مردم درروند انکشاف ملی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*