به بهره برداری سپردن ده ها پروژه عام المنفعه در ولایت سرپل

by Kamaluddin Koshan | January 11, 2015 6:37 AM

مسوولین برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل از بهره برداری ده ها پروژه عام المنفعه در این ولایت خبر میدهد.

این پروژه های که از سوی برنامه همبستگی ملی در گذشته راه اندازی شده بود پس از تکمیل شدن کار مورد استفاده مردم قرار گرفت.

پروژه های یاد شده شمامل ساخت، سه ساختمان مکتب میباشد که یکی آن دارای 5 صنف درسی و دوباب دیگر آن هر کدام 3 صنف درسی است، ساخت یک مرکز اجتماعی، 58 متر دیوار محافظوی، یک کانال آب به طول 152 متر، یک ذخیره آب آشامیدنی بهداشتی، یک سربند آب گردان، نوسازی و جغل اندازی 1.15 سرک که د ر میسر آن 3 پلچک نیز ساخته شده است میباشد.

انجینیر جاوید” جاوید” رییس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل به رسانه ها گفت: پروژه های فوق در 9 قریه ولسوالی های گوسفندی، سانچارک و کوهستانات ولایت سرپل به شکل پخته و معیاری ساخته شده است که عملاً مورد استفاده مردم این قریه جات قرار گرفته است.

از پروژه های یاد شده حدود 2167 خانواده به شکل مستقیم و غیر مستقیم مستقید میشوند.

به گفت آقای جاوید، هزینه ساخت پروژه های یاد شده مبلغ 15 میلیون و 400 هزار افغانی میشود که از سوی برنامه همبستگی ملی به پیش برده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85/