بهره ‌برداری ۳۴ پروژه انکشافی در ولایت نیمروز

by Abdullah Atayi | January 30, 2017 10:12 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت نیمروزمی‌گوید که ۳۴ پروژی حفظ و مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی به هزینه بیش از ۵.۱ میلیون افغانی در ولسوالی های مرکز زرنج، چخانسور و کنگ ولایت نیمروز به بهره ‌برداری سپرده شد.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم کانال های آبیاری، دیوار های محافظوی وجغل اندازی سرک هامی‌باشند که با عملی شدن برای ۷۱۱ کارگر فنی و غیر فنی شامل مرد و زن زمینه کار کوتا مدت مساعد گردیده و از مزايای این پروژه‌هاحدود ۴۵۲۰ خانواده مستفید خواهند شد.

برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۳۴۱ قريه را در ولایت نیمروز تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته ۱۱۸ پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم کرده و بیش از ۲۲۳ پروژی ديگر در این ولایت نیز تحت ترمیم كار مي باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/