بهره بر داری دو پروژه انکشافی در ولایت لوگر

by Abdullah Atayi | September 22, 2015 6:32 AM

طبق گزارش، دو پروژه انکشافی به هزینه ۲۶  ملیون و ۴۶۶ هزار افغانی، که شامل بازسازی ۷،۹۲  کیلومتر سرک و اعمار یک پل موتر رو در قریه زاهد آباد ولسوالی محمد آغه می باشد، توسط محمد حلیم فدایی والی ولایت لوگر افتتاح گردیده و به بهره برداری سپرده شد.

پروژه های متذکره از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و مورد استفاده روستائیان قرار گرفته است. از مزایای این پروژه ها حدود ۱۰ هزار خانواده مستفید خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84/