بهره برداری 65 پروژه انکشافی در ولایت کنر

by Abdullah Atayi | December 28, 2016 8:27 AM

مسؤولین ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت کنر می‌گوید که 65 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 30 میلیون 910 هزار افغانی در آن ولایت تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت که از مزايای این پروژه‌ها حدود 13872 خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم و توسعه کانالهای آبیاری ، سربندها ، دیوارهای محافظوی ، ذخیره های آبیاری ، سرکها ، پیاده رو ، شبکی آب اشامیدنی و چاه آب اشامیدنی می ‌باشند که درترمیم پروژه های یاد شده برای 8853 تن کارگرماهر وغیر ماهر زمینه کار کوتا مدت نیز مساعد گردیده است.

برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 293 قريه را در ولایت کنرتحت پوشش قرار داده بود که توانست 346 پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم توسعه و تحکیم نماید قابل یاد آوریست که خوشبختانه کار ترمیم و تحکیم پروژه های حفظ و مراقبت برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات در سطح ولایت کنر موفقانه به اتمام رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-65-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86/