بهره برداری 46 پروژۀ انکشافی در ولایت هرات

by Wadsam | ژوئن 30, 2015 5:35 ق.ظ

چهل و شش پروژه ساختماني، زيربنايي و انكشافي به صورت همزمان از سوي محترم محمد آصف رحيمي والي هرات در ولسوالي گذره به بهره برداري رسيد.

ارزش مجموعي اين پروژه ها هفتاد مليون افغاني بوده و بيش از چهل هزار خانواده تحت پوشش خدمات جديد قرار خواهند گرفت.

آقاي رحيمي با ابراز خوشبيني از روند انكشاف ولسوالي ها، نهادينه نمودن توازن انكشافي بين شهر و ولسوالي ها را شعار كاري خويش مطرح نمود.

اين درحاليست كه مردم ولسوالي گذره در نشست هاي مشترك با مقام ولايت هرات موجوديت ارتباطات و حمايت متقابل بين دولت و ملت را تحسين نمود و از والي هرات به عنوان رهبر هرات قدرداني نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-46-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1/