بهره برداری 41 پروژه انکشافی در ولایت کنر

by Abdullah Atayi | June 29, 2016 8:46 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کنر می‌گوید که 41 پروژه این برنامه به هزینه بیش از 72 میلیون 951 هزار افغانی در این ولایت تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است که از مزايای این پروژه‌هاحدود 6610  فامیل مستفید خواهند شد.

پروژه های  ياد شده شامل اعمار دیوارهای محافظوی بطول 3415 متر، دیوارهای استنادی بطول 1883 متر،  50 باب مبرز یا تشنابهای عامه ، پخته کاری راهای پیاده رو بطول 13395 متر، تمید شبکه آب آشامیدنی بطول 9194 متر و حفر 52 حلقه چاه آب اشامیدنی بانصب بمبه های دستی آنها می ‌باشند.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 940 قريه را در ولایت کنرتحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 2260 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از 28 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-41-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86/