بهره برداری 40 پروژه انکشافی در ولایت کنر

by Abdullah Atayi | January 16, 2016 8:11 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کنرمی‌گوید که 40 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 55 میلیون 380 هزار افغانی در ولسوالی های درپیچ، سرکانی، نرنګ، نورګل، واټپور و اسعد آباد مرکز ولایت کنر تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت که از مزايای این پروژه‌هاحدود 5015  خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمارکانالهای آبیاری برای 1220 جریب زمین زراعتی، دیوارهای محافظوی، دیوارهای استنادی بطول،  بند برق آبی کوچک، ذخیره آب زراعتی برای 50 جریب زمین، 191 باب مبرز یا تشنابها عامه، پخته کاری راه پیاده رو، احداث و جغل اندازی سرک، تمدید شبکه آب اشامیدنی، وحفر 193 حلقه چاه آب اشامیدنی بانصب بمبه های دستی می ‌باشند.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 940 قريه را در ولایت کنرتحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 2219 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از 55 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-40-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86/