بهره برداری 37 پروژه انکشافی در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | October 30, 2016 3:56 AM

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت هرات می‌گوید که 37 پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 49 میلیون 328 هزار 840 افغانی در آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود  7925  خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌ های ياد شده شامل اعمار مراكزاجتمايی، دیوارهای محافظوی، بند آبگردان، مکتب، حمام عمومی، پلچک ها، جمنازیوم ورزشی، احیای مجد د کانال ها، حفر چاه های  نيمه عميق همراه بمبه  دستی،  تمدید شبكه های آب آشاميدنی صحی، احداث و جغل اندازی سرك های داخل قريه جات و تمدید شبکه برق شهری می‌باشند.

قابل ذکر است، برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، از شروع فعالیت های خود تا اکنون4608  پروژه ی انکشافی را با هزینه مجموعی (5,045,975,727) افغانی در سکتور های ترانسپورت ، شبکه آب رساني،انرژی برق ، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت هرات به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-37-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1/