بهره برداری 32 پروژه انکشافی در ولایت لغمان

by Abdullah Atayi | August 8, 2016 5:49 AM

مسؤلین ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت لغمان می‌گویند که 32 پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از 38 میلیون 57 هزار افغانی در آن ولایت تکميل شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود 6119 خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار دیوارهای محافظوی، کانالهای آبیاری، 7 باب ذخیره آب زراعتی ، دیوارهای استنادی، 13 عدد پلچک، یک باب مرکز اجتماعی، بندهای برق آبی کوچکه به ظرفیت تولید 15.5 کیلووات برق و امتداد 2540 مترلین برق شبکه شهری همرای دو ترانسفرمر، پخته کاری راه پیاده رو، احداث و جغل اندازی سرک، وحفر 22 حلقه چاه آب اشامیدنی بانصب بمبه های دستی آنها می ‌باشند.

قابل ذکر است، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 819 قريه را در ولایت لغمان تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 2779 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از 16 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-32-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d8%ba/