بهره برداری 32 پروژه انکشافی در ولایت بامیان

by Abdullah Atayi | February 28, 2016 11:48 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت بامیان می‌گوید که32 پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 21 میلیون 744 هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که مزايای این پروژه‌ها حدود 1721  خانواده مستفید خواهند شد.

ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، با نشر خبر نامه ای گفته است:”اخیراً 32 پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی یکاولنگ و نواحی شهر ولایت بامیان تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.”

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار چهار باب مرکزاجتماعی، ذخیره شبکه آبرسانی 470 مترمکعب، دیوارمحافظوی بطول 485 متر, کانال آبیاری بطول 410 متر، پلچک ها، احداث و جغل اندازی سرک بطول 480 متر،حفر 8 حلقه چاه های آب آشامیدنی می باشد.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 424 قريه را در ولایت بامیان  تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 1425 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است  بیش از 654 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-32-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/