بهره برداری 26 پروژه انکشافی در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | January 23, 2017 4:36 AM

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت هرات می‌گوید که 26 پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 58 میلیون 577 هزار 823 افغانی در ولایت هرات به بهره ‌برداری سپرده شد.

پروژه‌ های ياد شده شامل اعمار مراكزاجتمايی، دیوارهاي محافظوي ، مکتب ،حفر چاه هاي  نيمه عميق همراه بمبه  دستي، تمدید شبكه هاي آب آشاميدني صحي ، جغل اندازي سرك هاي داخل قريجات  وتمدید شبکه برق شهری مي‌باشند که از مزايای این پروژه‌ها حدود  7416  خانواده مستفید خواهند شد.

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، از شروع فعالیت های خود تا اکنون4645  پروژه ی انکشافی را با هزینه مجموعی 5,095,304,567 افغانی در سکتور های ترانسپورت، شبکه آب رساني،انرژی برق، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت هرات به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-26-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1/