بهره برداری 22 پروژه انکشافی در ولایت بامیان

by Abdullah Atayi | August 16, 2016 6:42 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت بامیان می‌گوید که 22 پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 26 میلیون 350 هزار افغانی در ولسوالی‌های کوه مرد , ورس ومرکز آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود 3092  خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار چهار باب  مرکزاجتماعی، ذخیره شبکه آبرسانی به ظرفیت 1855 مترمکعب آب، دیوارمحافظوی بطول 485 متر, کانال آبیاری بطول 950 متر، بند برق آبی کوچک ، پلچک ها، احداث و جغل اندازی سرک دهاتی بطول 950 متر ، حفر 18 حلقه چا آب آشامیدنی با نصب بمبه های دستی آنها می باشد.

قابل ذکر است، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 424 قريه را در ولایت بامیان  تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 1415 پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار داده است  بیش از  664  پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-22-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/