بهره برداری 20 پروژه انکشافی در ولایت پنجشیر

by Abdullah Atayi | August 1, 2016 11:30 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت پنجشیر می‌گوید که 20 پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 44 میلیون وششصدوپنجاه هزار افغانی در ولسوالی‌های عنابه ، رخه وآبشار آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود 3456  خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار کا نال آبیاری بطول 446 متر، دو باب مرا کزاجتماعی، دیوارمحافظوی بطول 405، یک پایه پل پیاده رو ، بند های برق آبی کوچک به ظرفیت مجموعی تولید 22 کیلووات برق، ذخیره آب آشامیدنی، تمدید  پنج شبکه آبررسانی به ظرفیت 13837 مترمکعب  آب،  احداث و جغل اندازی سرک دهاتی به طول 332 مترمی باشد.

قابل ذکر است، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  235  قريه را در ولایت پنجشیرتحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  110  پروژه رادردوردوم برنامه همبستگی  در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از 180 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار مي باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-20-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%86/