بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

بهره برداری 18 پروژه انکشافی در ولایت کاپیسا

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت کاپسیا می‌گوید، 18 پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 21 میلیون افغانی در ولسوالی‌های حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان، نجراب، تگاب و نواحی شهر مرکز آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود 2380 خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل حفاری 27حلقه چاه آب آشامیدنی، اعمار یک باب صالون مرکزاجتماعی، 76 عددپل وپلچک، پخته کاری راه های پیاده رو به طول 1180 متر، دیواراستنادی به طول 1174 متر، دیوارمحافظوی به طول 158 متر، دیوار گبیونی، یک باب مکتب ابتدائیه می باشند.

قابل ذکر است، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 715 قريه را در ولایت کاپیسا تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  2358  پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از  172 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.