بهره برداری 175 پروژه انکشافی در ولایت لغمان

by Abdullah Atayi | October 22, 2016 8:37 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت لغمان  می‌گوید که 175 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 84 میلیون 192 هزار افغانی در این ولایت به بهره برداری رسیده است که از مزايای این پروژه‌ها  حدود 31933  خانواده مستفید می شود.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم  کانالهای آبیاری، سربندها، دیوارهای محافظوی، دیوارهای استنادی، ذخیره های آبیاری، سرکها، پلچکها، جوی کنارسرک، پیاده رو، مراکز اجتماعی، شبکی آب اشامیدنی وچاه می ‌باشند که درترمیم  پروژه های یاد شده برای 6737 افراد کارگرماهر وغیر ماهر زمینه کار مساعد شد.

قابل ذکر است که برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 293 قريه را در ولایت لغمان تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 175 پروژه ها را در سکتور های مختلف ترمیم کرده و بیش از 247 پروژه های ديگر در این ولایت نیز تحت ترمیم كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-175-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d8%ba/