بهره برداری 15 پروژه انکشافی در ولایت لوگر

by Abdullah Atayi | December 31, 2016 6:15 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت لوگر می‌گوید که این پروژه های انکشافی به هزینه بیش از 1 میلیون 940 هزار افغانی در نواحی شهر مرکز آن ولایت تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم و توسعه کانالهای آبیاری و سرک های دهاتی می ‌باشند که در جریان ترمیم پروژه های یاد شده برای 3621 تن کارگرماهر وغیر ماهر زمینه کار مساعد شده است و از مزایای این پروژه ها حدود 3959 فامیل مستفید می گردند.

لازم به یاد آوریست برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی 276 قريه را در ولایت لوگر تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 15 پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم نماید و بیش از 282 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت ترمیم كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-15-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d9%88/