بهره برداری 136 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت لغمان

by Abdullah Atayi | December 10, 2016 8:31 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت لغمان می‌گوید که این پروژه های انکشافی به هزینه بیش از 43 میلیون 95 هزار افغانی در آن ولایت ترمیم و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم کانالهای آبیاری، پاکاری کاریز، دیوارهای محافظوی ، دیوارهای استنادی، دیوارهای گبیونی، پلچکها، جویچه های کنارسرک، پیاده رو، مراکز اجتماعی، جغل اندازی سرکها وحفرچاه آب اشامیدنی می‌باشند که از مزايای این پروژه‌ها حدود 26212 فامیل مستفید می شود.

قابل یاد آوریست که برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی وزارت احیا وانکشاف دهات 293 قريه را در ولایت لغمان تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته 313 پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم و تحکیم نماید و بیش از 109 پروژه ديگر از این پروگران در ولایت لغمان تحت کارمی باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-136-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c/