بهره برداری 10 پروژه انکشافی در ولایت بادغيس

by Abdullah Atayi | June 18, 2016 4:44 AM

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت بادغيس می‌گوید که 10 پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از 18 میلیون 405 هزار357 افغانی در ولسوالی قلعه نو ولایت بادغیس به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌هاحدود2856  خانواده مستفید خواهند شد.

ریاست رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، با نشر خبر نامه ای گفته است که پروژه‌ های ياد شده شامل اعمار ذخیره آب آشامیدنی، دیوارهای محافظوی، مرا کزاجتماعی، پلچک، کانال آبیاری، دیوار استنادی، حفر چاه آب آشامیدنی صحی، احداث و جغل اندازی سرك می ‌باشند.

قابل ذکر است، برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، از شروع فعالیت های خود تا اکنون 1719  پروژه ی انکشافی را با هزینه مجموعی 1,597,251,775 افغانی در سکتور های ترانسپورت، شبکه آب رسانی،انرژی برق، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت باد غیس به مصرف رسانیده است.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/