بهره برداری ۹۷ پروژه انکشافی در ولایت تخار

by Abdullah Atayi | May 14, 2016 8:43 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت تخار می‌گوید که ۹۷ پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از۱۰۳ میلیون۴۶۹ هزار افغانی در ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌هاحدود ۱۵۴۷۷ خانواده مستفید خواهند شد.

ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، با نشر خبر نامه ای گفته است که پروژه‌های ياد شده شامل اعمار مکتب، کلینیک صحی، مراکز اجتماعی، بندهای برق آبی کوچک، دیوارمحافظوی، کانالهای زراعتی، دیوارهای استنادی، پلها و پلچکها، جویچه های کنارسرک، دیوارهای ګبیونی، مبرزها، مراکزآموزشی، تمدید شبکه های آبرسانی، حفر چاه آب آشامیدنی صحی، احداث وجغل اندازی سرك های روستایی می ‌باشند.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۱۴۹۰ قريه را در ولایت تخار تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته ۳۵۰۶ پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد و۲۱۷ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b9%db%b7-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa/