بهره برداری ۴۲ پروژه انکشافی در ولایت نیمروز

by Abdullah Atayi | January 3, 2017 11:04 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت نیمروزمی‌گوید که ۴۲ پروژی حفظ و مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی به هزینه بیش از ۱۲.۶میلیون افغانی در آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شد.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم کانال آبیاری، دیوارهای محافظوی و سرک هامی‌باشند که در جریان تطبیق آن برای ۱۴۶۱ تن کارگر فنی و غیر فنی زمینه کار مساعد گردیده  و از مزایای آن ۵۲۸۵ فامیل مستفید خواهند شد.

برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۳۴۱ قريه را در ولایت نیمروز تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته ۴۲ پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم کرده و بیش از ۲۹۹ پروژی ديگر در این ولایت نیز تحت ترمیم كار مي باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b4%db%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86/