بهره برداری ۳۶۴ پروژه انکشافی در ولایت لوگر

by Abdullah Atayi | August 29, 2016 4:37 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت لوگر می گوید که ۳۶۴ پروژ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از ۴۶۱ میلیون ۴۲۷ هزار افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌هاحدود ۴۶۱۴۳ خانواده مستفید می شود.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمارکانال های آبیاری، دیوارهای محافظوی، دیوارهای استنادی، دیوار های گبیونی، ذخیره آب زراعتی ،۶۹ باب مرکز اجتماعی، شش باب مرکز آموزشی، یک باب مکتب ابتدایه، دو باب کلینیک صحی، بند برق آبی کوچک به ظرفیت تولید ۳۶ کیلووات برق، ۱۵۶ پایه پلچک، پخته کاری راه پیاده رو، احداث و جغل اندازی سرک،۹۰ متره ترناب ،۴۰ متره معبر سطحی، احیای مجدد کانالهای آبیاری برای۷۳۳۰ جریب زمین، بند های آبگردان برای ۲۹۳۵ جریب زمین زراعتی ، تمدید شبکه های آب آشامیدنی، حفر ۶۵۰ حلقه چاه آب اشامیدنی بانصب بمبه های دستی می ‌باشند.

قابل ذکر است، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۷۹۵ قريه را در ولایت لوګر تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته ۱۸۶۳ پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد و بیش از ۶۹ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/