بهره برداری ۳۳ پروژه انکشافی در کندز

by Abdullah Atayi | August 25, 2015 4:29 AM

بر اساس گذارش از وزارت احیا و انکشاف دهات، ۳۳ پروژه عام المنفعه در قریه پنج ولسواالی ولایت کندز به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها که به هزینه ۶۲ ملیون و ۷۶۲ هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل گردیده است، شامل جغل اندازی و اعمار بیش از ۲۴ کیلومتر سرک، ۱۲۴ پلچک،   ۳۸ متر دیوار استنادی، ۷ مرکز اجتماعی، ۱۰۶متر دیوار احاطه مکتب، ۱مبرز، حفر ۳۹ چاه آب آشامیدنی و تمدید ۲۶۲۱ متر لین برق ولتاژ بلند بوده، که در دهکده های مختلف ولسوالی های ولایت کندز تطبیق و مورد استفاده ۷۵۰۵ خانواده قرار گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b2/