بهره برداری ۲۸ پروژه انکشافی در ولایت کندز

by Abdullah Atayi | July 25, 2016 9:51 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کندز می‌گوید که ۲۸ پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از۴۵ میلیون۶۳۳ هزار افغانی در ولسوالی‌های امام صاحب و ارچی آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌هاحدود ۸۰۷۷  خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار دو باب مراکز اجتماعی ، ۱۹۲ وایه پلچک ، تشناب های عامه، تمدید شبکه های لین برق ، حفاری چاه های آب آشامیدنی صحی بانصب بمبه دستی آنها ، احداث وجغل اندازي سرك می ‌باشند.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۸۶۳ قريه را در ولایت کندزتحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  ۳۰۳۴  پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و۲۴۲ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b8-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9/