بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

بهره برداری ۱۹ پروژه انکشافی در ولایت کاپیسا

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کاپسیامی‌گوید که ۱۹ پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از ۳۰ میلیون افغانی در آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود ۴۶۴۹ خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه‌های ياد شده شامل حفاری ۶ حلقه چاه آب آشامیدنی , اعمار دوباب صالون مرکزاجتماعی ,۱۱۰ عدد پل وپلچک, دیوار های استنادی بطول ۴۹۸ متر ، بند برق آبی کوچک ، کانال آبزراعتی بطول ۵۵ متر ، دیوار گبیونی بطول ۴۷۲ متر ، پخته کاری راهای پیاده رو بطول ۱۹۰ متر ، تمدید چهارشبکه آبررسانی می باشد.

قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ( ۷۱۵ ) قريه را در ولایت کاپیسا تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  ۲۳۲۸  پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداري قرار دهد و بیش از  ۵۶ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار مي باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.