بهره برداری ۱۶ پروژه انکشافی در ولایت تخار

by Abdullah Atayi | September 29, 2015 7:33 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت تخار از بهره برداری ۱۶ پروژه انکشافی که شامل اعمارچهار باب مراکز اجتماعی، ذخیره آب آشامیدنی صحی، دیوار محافظوی، دیوارگبیونی، دیوار استنادی، ۱۲ وایه پلچک، یک پایه پــــــل  موتر رو، جویچه کنار سرک،  تمدید شبکه های آب آشامیدنی صحی، حفر ده حلقه چاه سطحی ویک حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی صحی، احداث و جغل اندازی سرك مترميی باشند، خبر داده است.

پروژه های متذکره به هزینه بیش از۱۷ میلیون ۱۸۹ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است، که از مزايای این پروژه ‌ها حدود ۳۱۹۶  خانواده مستفید خواهند شد.

ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات گفته است: “دراین آواخر، ۱۶پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی های فرخار، درقــد، تالــــقان، ینــګی قلا، کلـــــفگان و ایشکمیش ولایت تخار تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.”

قابل یاد آوری است که، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، ۱۴۸۸ قريه را در ولایت تخارتحت پوشش قرار داده است و تا به حال  ۳۳۸۲  پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است و۳۲۱ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار ميباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa/