بهره برداری ۱۴ پروژه انکشافی در ولایت زابل

by Abdullah Atayi | December 26, 2016 7:59 AM

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت زابل می‌گوید که ۱۴ پروژی حفظ و مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی  به هزینه بیش از ۶.۴میلیون افغانی درمرکز آن ولایت تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده شد.

پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم و توسعه کانال های آبیاری و سرک های دهاتی می‌باشند که با عملی شدن پروژه های ذکر شده برای ۴۲۹ کارگر ماهر و غیر ماهر زمینه کار کوتا مدت مساعد گردیده که از مزايای این پروژه‌هاحدود ۲۲۶۰ خانواده مستفید خواهند شد.

قابل ذکر است، برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۲۶۰ قريه را در چهار ولسوالی ولایت زاب لتحت پوشش قرار داده است و تا به حال (۱۴) پروژه را در سکتور های مختلف ترمیم و تحکیم نوده و ۲۴۶ پروژی ديگر در این ولایت نیز تحت ترمیم كار مي باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b2/