بهره برداری ۱۱ پروژه انکشافی در ولایت کندز

by Abdullah Atayi | February 28, 2016 8:03 AM

 ریاست برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت کندز می گوید که ۱۱ پروژه انکشافی به هزینه ۱۷ ملیون و ۳۳۷ هزار افغانی در این ولایت به بهره برداری رسیده است که مشکلات محیطی ۱۶۹۸ خانواده روستا نشین را رفع خواهد کرد.

این پروژه ها در برگیرنده احداث و جغل اندازی بیش از ۴ کیلومتر سرک، تمدید۳۲۱۰ متر برق شهری، حفر ۶۲ چاه آب آشامیدنی، اعمار۵۱ پلچک و ۵ مبرز بوده، که از طریق برنامه همبستگی ملی در ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب تکمیل و مورد استفاده ساکنین دهکده ها قرار گرفته است

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9/