بهره برداری ۱۰ پروژه عام المنفعه در ولایت کندز

by Abdullah Atayi | September 30, 2015 4:05 AM

وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که ۱۰ پروژه عام المنفعه به هزینه ۲۶ ملیون و ۵۰۸ هزار افغانی، در مربوطات ولایت کندز به بهره بردری سپرده شده است، که این پروژه ها حدود ۲۸۸۱ خانواده روستایی را از سهولت های لازم مستفید می گرداند.

پروژه های متذکره شامل احداث و جغل اندازی حدود ۴کیلومتر سرک، اعمار ۶۵ پلچک، ۲ مبرز، تمدید ۱۱۲۵۰ متر لین برق ولتاژ بلند و کندن کاری ۹۳۰۰ متر زابر بوده که از طریق برنامه همبستگی ملی و برنامه ملی انکشاف منطقوی در قرأ مختلف ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی ولایت کندز تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84-2/