بهره برداری نیروگاه آفتابی تولید برق در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | August 8, 2017 5:24 AM

مسوولان وزارت انرژی و آب که با تکمیل 87% کار ساخت دستگاه تولید 2 میگاوات انرژی آفتابی و بادی در ولایت هرات، چهارصد کیلووات برق از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی به شبکه برق این ولایت وصل شده است.

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب هنگام بازدید از این دستگاه تولید برق گفت: بخش خورشیدی این پروژه به پایه اکمال رسیده و هم اکنون 400 کیلووات برق به صورت آزمایشی به شبکه برق هرات وصل شده است.

این دو پروژه که نزدیک به 3.5 میلیون دالر امریکایی هزینه دارد، حدود 2 میگاوات ظرفیت داشته و کار آن یک سال پیش آغاز گردید که تا یک ماه دیگر کامل می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af/