بهره برداری شبکه آبرسانی در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | February 19, 2017 4:17 AM

شبکه آبرسانی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به هزینه سه میلیون افغانی که یک میلیون و هفتصد هزار از بودجه پول صرفیه اب ومتباقی ازسهم مردم پرداخت شده است، به بهره برداری رسید.

محمد اصف رحیمی والی هرات با استقبال از طرح های شبکه آبرسانی که توانسته است و پول صرفیه آب طرحهای آبرسانی را روی دست گیرد گفت از این طرح هزاران فامیل بهره مند میشوند.

قابل ذکر است، هنگام افتتاح این طرح انجینیرعلی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و محمد اصف رحیمی والی هرات، نمایندگان مردم درپارلمان، شورای ولایتی وهیئت رهبری ولسوالی شرکت داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/