بهره برداری سه کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات

by Abdullah Atayi | September 27, 2016 9:11 AM

سه كارخانه توليدی به هزينه بیش از يك ميليون و پنجصد هزار دالر که بخشی ازهزينه آن ازسوی دفتر آبادی پرداخت شده و متباقی ازسوی سكتورخصوصی خريداری شده است، درشهرك صنعتی ولايت هرات ازسوی محمد آصف رحيمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

محمد آصف رحيمی، والی ولایت هرات با تاکید برحمايت ازسكتورخصوصی گفت كه بزودی يك هزار جريب زمين جديد به شهرك صنعتی ولايت هرات افزوده می شود .

مسولان شركت توليدی صنعتی ورق طلايی، يكی ازين كارخانجات فازجديد که باهزينه چهارصد هزار دالر به بهره برداری رسيده است می گويند :” درين كارخانه سه صد وپنجاه نفربصورت مستقيم وغير مستقيم مصروف كار هستند، و مواد مورد نيازاين كارخانه از ضايعات مواد جمع آوری و خريداری مستقيم و ارزان درتوليد كارتن استفاده می شود.”

قابل ذکر است که با افتتاح اين كارخانجات برعلاوه تامين بخش مهمی از نيازمندی های بازار هرات، زمينه كار برای صدهاتن ازجوانان فراهم می شود وصادرات سنگ مرمر به كشورهاي اروپايی و امريكايی افزايش می  يابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%b5/