بهره برداری دو پروژه انکشافی در ولایت جوزجان

by Abdullah Atayi | October 21, 2015 11:03 AM

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان می گوید که، دو پروژه عام المنفعه به هزینه ۹ ملیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است، که از مزایای آن بیش از ۱۰۰۰ خانواده های روستایی مستفید می شوند.

این پروژه‌ ها شامل اعمار ۱ مکتب پنج صنفی، ۱ شبکه آب آشامیدنی به طول ۱۱۴۹۶ متر، در بر گیرنده ۴ ذخیره آب با گنجایش ۱۱۲ هزار لیتر، حفر ۱ چاه  آب آشامیدنی به عمق (۶۰) متر و خریداری ۱ جنراتور به ظرفیت تولید ۳۵ کیلووات برق بوده که از طریق برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در سه قریه ولسوالی خواجه دو کوه تطبیق و مورد استفاده قرار گرفت.

قابل یاد آوریست که، برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با تطبیق ۱۵۲۵ پروژه توسعوی در۵۱۲ قریه ولایت جوزجان، هم اکنون کار ساختمانی ۱۵۰ پروژه را زیر دست دارد و همه ساله با عقد قرار داد پروژه های مبرم روستائیان به این رقم افزوده می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac/