بهره برداری تعمیر جدید ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره برقی

by Abdullah Atayi | July 23, 2016 6:24 AM

تعمیر جدید ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره برقی وزارت امور داخله به هزینه بیشتر از 5 ملیون دالر، در مساحت 4 جریب زمین در ناحیه چهارم شهر کابل، در محفلی به بهره برداری سپرده شد.

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله کشو با اشاره بر مبارزه علیه فساد اداری که یکی از اولویت های کاری این وزارت می باشد، گفت: اداره ثبت احوال نفوس مرجع عرضه کننده خدمات به مردم بوده و تطبیق ریفورم و فراهم نمودن تسهیلات در آن باعث اعتماد مردم به نهادهای دولتی به ویژه وزارت امور داخله می گردد.

وی افزود که خود کفا ساختن اداره ثبت احوال نفوس و تذکره برقی در کاهش و از بین بردن فساد اداری و ارایه خدمات بهتر برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

اکرام الدین یاور، معین اداری وزارت امور داخله، گفت که این اداره در چوکات وزارت امور داخله از نقش کلیدی برخوردار بوده و هم اکنون بیشتر از 18 هزار جلد دفتر اساس ثبت هویت اتباع کشور در آن موجود می باشد که به زودی  سیستم سابقه به سیستم برقی تبدیل خواهد گردید تا به نیاز مندی متقاضیان تذکره هویت، به هموطنان رسیدگی صورت گیرد.

همایون محتاط، سرپرست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره برقی وزارت امور داخله نیز در این محفل صحبت نموده گفت که با پیوستن اداره تذکره برقی به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس سیستم سابقه کاغذی از میان برداشته خواهند شد و در عوض تمام امورات این اداره برقی خواهند گردید.

قابل ذکر است که در پایان این محفل تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور داخله و نهاد بین المللی دموکراسی انتر نشنل توسط وزیر امور داخله کشور به امضا رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/