English | دری

Breaking News

بهره برداری از فاز اول پروژه خواجه رواش

بهره برداری از فاز اول پروژه خواجه رواش

فاز اول پروژه خواجه رواش که از سوی وزارتامورشهرسازی با همکاری سکتورخصوصی به پیش بردهمیشود، به بهره برادری رسید.

درمحفلی که به همین مناسبت با حضورمحترم احمد ضیامسعود، نماینده ویژه رییس جمهوردر امور اصلاحات وحکومتداری خوب، وزرای امورشهرسازی، کار،اموراجتماعی، شهدا و معلولین و امورزنان، برخی ازنماینده گان شورای ملی، هیات رهبری وزارتامورشهرسازی و جمع کثیری از مالکین اپارتمانها درساحه خواجه رواش برگزار گردیده بود،وزیرامورشهرسازی در رابطه به این پروژه چنین گفت: پروژه خواجه رواش که کارساختمان آن به تاریخ16ثورسال1391 آغازگردیده است، با همکاریسکتورخصوصی به پیش برده میشود، این پروژه جمعاشامل 78بلاک 6 منزله و 2021 باب، اپارتمان میباشد ،کهمطابق نقشه در 7 طرح مختلف درنظرگرفته شده ومساحت 200جریب زمین را احتوامینماید.

دیزاین و طراحی پروژه از سوی انجنینران  وزارتامورشهرسازی صورت گرفته است ، که علاوه براپارتمانهای معیاری، سهولتهای رفاهی، ازقبیل: چهاربابمسجد جامع،یک باب کودکستان،هشت باب مارکیت،دوباب سوپرمارکیت،سیستم تصفیه فاضلاب وپارک بازیبرای کودکان در آن، درنظرگرفته شده است. پروژه خواجه رواش، به گونه مشترک از جانب وزارتامورشهرسازی وحدود 40شرکت ساختمانیسکتورخصوصی درحال عملی شدن میباشد، زمین پروژهملکیت وزارت امورشهرسازی بوده وسرمایه ساختاپارتمانها از سوی شرکت های ساختمانی خصوصی وخارج از بودجه دولت تامین گردیده است.

مجموع مبلغ سرمایه گذاری شده دراین پروژه، که یکی ازپروژه های بزرگ سرمایه گذاری مشترک دولت وسکتورخصوصی در بخش تهیه مسکن میباشد،به(5.6ملیاردافغانی) میرسد و این حجم قابل توجه سرمایهگذاری در بخش مسکن، بیانگر ظرفیتهای عظیمی است کهخوشبختانه سکتورخصوصی ما آن را دارا می باشند و بامدیریت سالم و پاسخگو میتوانیم از آن استفاده مفید ومناسب نماییم. وزیر امورشهرسازی با اشاره به برخی از نگرانی هایی کهدرمورد تکمیل نشدن به موقع پروژه های تحت کار و، وجودفساد در این وزارت وجود دارد ، علاوه نمود: میدانم معلومات ناخوشایندی که درمورد برخی از کارکنانو پروژه های تحت کار وزارت امورشهرسازی ، به اطلاعهم میهنان ما رسیده است، سوالهای زیادی را در رابطه بهکارکردهای این وزارت در اذهان همه گان ، ایجاد نمودهاست.

به عنوان وزیرامورشهرسازی دولت جمهوری اسلامیافغانستان، به هم میهنان عزیز خود اطمینان میدهم کهاکثریتی از مسوولین و کارمندان این وزارت، افرادی اند،صادق، وطن دوست و خدمتگذار ، که هیچ نسبت و رابطهیی با فساد پیشه گان و سواستفاده کننده گان ندارند. خوشبختانه وزارت امورشهرسازی، از لحاظ دارابودن کادرفنی و اداری ، درجایگاه بلندی قراردارد و ظرفیتهای عظیمو غنیِ فنی و تخنیکی در این وزارت وجود دارد، که عزمخدمت به مردم و جامعه خود را دارند. کارپروژه هایی که ازسوی این وزارت به پیشبرده میشوند،به شدت جریان دارد، که خوشبختانه امروز شاهد افتتاحیکی از بخشهای آن میباشیم.

درادامه محفل، احمد ضیا مسعود، نماینده ویژهرییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب،ضمن بیان مسوولیت های دولت، در راستای تامین مسکنشهروندان، از وزیر امورشهرسازی که موفق گردید، درمدت زمان بسیارکوتاه، و با وجود چالشهای فراوان، فازاول پروژه خواجه رواش را آماده بهره برداری نماید، ابرازقدردانی نمود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود،ضمن تاکید بر این نکته که باید به مشکل کمبود مسکن درسراسر کشور توجه شود، گفتند:خوشبختانه وزیرامورشهرسازی که شخصیتی ، متعهد و خدمتگزارهستند، توانایی این را دارند که با فایق آمدن بر مشکلاتسایر پروژه های این وزارت را تکمیل و پروژه سودمندی رابرای آینده رویدست بگیرند.

درادامه این محفل؛ احمد فرهاد صدیقی، نماینده مردمکابل در ولسی جرگه ؛ از فعالیتهای خسته گی ناپذیروزارت امورشهرسازی در جهت تکمیل پروژه های موجودستایش نموده و پیشنهاد نمودند تا، در زمینه تهیه مسکنبرای اقشار کم در آمد جامعه به ویژه معلمین در تمامولایات کشورتوجه صورت گیرد. در این مراسم، یکتن از مالکین اپارتمانها به نماینده گی ازمستفید شونده گان این پروژه صحبت نمود، محفل با اهداتقدیر نامه به مسوولین و توزیع کلید تعدادی از اپارتمانهابه مشتریان این پروژه و قطع نوار، به پایان رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*